Večernji list: 08. 03. 2001.

DANAS U RIJECI SJEDNICA VLADE

Naselja s manje od 10.000 stanovnika gube status grada

Računa se da bi se broj gradova smanjio sa sadašnja 122 na 33

ZAGREB - Držeći se pravila da tematske sjednice po mogućnosti održava izvan Zagreba, Vlada će se danas okupiti u Rijeci, a tema je ovaj put - decentralizacija. Na Vladinu je dnevnom redu paket od sedam zakonskih prijedloga kojima se spuštaju neke ovlasti, ali i novac iz državnog proračuna s centralne države na županije, gradove i općine.

Prijedlogom izmjena i dopuna Zakona o lokalnoj samoupravi te Nacrtom zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne uprave i samouprave uvode se određeni pomaci u teritorijalnom ustroju. Primjerice, status grada prema predloženim zakonskim rješenjima moglo bi imati ono mjesto koje ima više od 10.000 stanovnika. Samo iznimno gradom bi se moglo zvati i manje mjesto ako za to postoje posebni povijesni, geoprometni i gospodarski razlozi. Gradovi iznad 30.000 stanovnika mogli bi preuzeti i neke poslove iz djelokruga županije, ako ih mogu sami financirati. Jedna je od novosti da se u gradovima mogu osnivati gradski kotarevi ili gradske četvrti kao posebni oblici mjesne samouprave. Župan više ne bi bio produžena ruka države, nego vrh izvršne vlasti županije kao jedinice područne samouprave.

Zdravstveno neosigurani na teretu županija

Prema izmjenama Zakona o zdravstvenom osiguranju, od 1. srpnja novac za zaštitu neosiguranih osoba više se ne bi osiguravao iz državnog proračuna nego iz proračuna županija, odnosno Grada Zagreba. Tko ima pravo na tu vrstu osiguranja utvrđivalo bi se na temelju posebnih kriterija koje propiše ministar socijale. Županije i Grad Zagreb morat će također preuzeti zdravstvenu zaštitu poljoprivrednika starijih od 65 godina.

Vlada je pripremila i izmjene Zakona o socijalnoj skrbi koje predviđaju spuštanje nadležnosti za domove za starije i nemoćne osobe s države na jedinice lokalne samouprave. Iz državnog proračuna i dalje bi se financirali izdaci za zaposlene, te investicije u centre za socijalnu skrb, zatim domovi za djecu, domovi za mentalno oštećene osobe. Jedinice lokalne samouprave preuzele bi financiranje tekućih izdataka, izdataka za zaposlene u domovima umirovljenika, za tekuće održavanje.

Županijama 31 posto poreza na dohodak

Školski odbori srednjih škola ubuduće bi samostalno donosili statut škola, bez suglasnosti Ministarstva prosvjete, prema izmjenama Zakona o srednjim školama ravnatelji srednjih škola birali bi se na temelju javnog natječaja, a imenovao bi ih školski odbor. U školskom bi odboru bila četiri člana po izboru nastavničkog vijeća, jedan član po izboru roditelja, a dva člana po odluci predstavničkog tijela područne samouprave. Državni bi proračun dao novac za zaposlenike u redovnom nastavnom programu srednjih škola, za školovanje na jeziku manjina, za programe darovitih učenika te učenika s teškoćama u razvoju. Lokalne vlasti trebale bi osigurati održavanje škola, nastavna sredstva i pomagala, materijalne troškove, novac za prijevoz zaposlenika.... Decentralizacija zahvaća i kulturne ustanove.

Da bi lokalne vlasti mogle preuzeti i financijsku odgovornost, županijama bi se povećao udio poreza na dohodak sa sadašnjih osam na 31 posto. Grad Zagreb dobio bi od poreza na dohodak 50 umjesto dosadašnjih 45 posto, udio gradova skočio bi sa sadašnjih 32 na 40 posto. Računa se da bi se broj gradova smanjio sa sadašnja 122 na 33.

D. Knežević