Večernji list: 13. 03. 2001.

KAKO BANKE ZARAĐUJU NA TEKUĆIM RAČUNIMA GRAĐANA

Hrvati plaćaju i 100 posto više kamate za minuse nego građani EU-a

Za 2.000 kuna stalnog minusa na tekućem godišnje kamate 400 kuna

Kamate na dopušteno prekoračenje po tekućim računima banaka u Hrvatskoj premašuju kamate i najskupljih nenamjenskih kredita, a znatno su veće od istovrsnih kamata u inozemnim bankama. Dok se kamatni prosjek posudbe po tekućem računu u domaćim bankama približava broju 20, kod naših zapadnih susjeda raspon je najčešće između 9,5 i 13,5 posto. Domaćem su se tržištu prilagodile i inozemne banke čije su kamate za prekoračenje po tekućem računu, jednako kao i za sve vrste kredita, mnogo više nego u njihovim matičnim zemljama. Raiffeisen Bank Austria d.d. Zagreb u Hrvatskoj ima, primjerice, godišnje kamate 19 posto, a u Austriji one su samo 12,5 posto, kolike su i austrijske kamate Bank Austrije, koje u Hrvatskoj iznose 18 posto.

Većina se koristi dopuštenim prekoračenjem

Od 350.000 tekućih računa Privredne banke Zagreb, dopušteno je prekoračenje odobreno za otprilike 60 posto računa, a njime se koristi polovica komitenata koji plaćaju godišnje kamate 20 posto. Kad bi, recimo, vlasnik tekućeg računa tijekom cijele godine bio u "overdraftu" 2.000 kuna, platio bi taj luksuz posudbe od banke oko 400 kuna. Ni banka, a ni njezini klijenti koji se tom uslugom obilno koriste očito ne smatraju da je to previše. Ili im je izbor vrlo sužen.

- Ovo je samo jedan od proizvoda banke i mislimo da je konkurentan u odnosu na ostale banke - kratko je objasnio viši savjetnik za odnose s javnošću PBZ-a Dražen Dumančić.

Samo jedan postotak kamate su niže u Hrvatskoj poštanskoj banci, u kojoj bi vlasnik tekućeg računa za godišnji "overdraft" od 2.000 kuna platio 358,94 kuna kamata. Kamate će ostati 18 posto sve dok tržište pristaje na to, objasnila je savjetnica Uprave za odnose s javnošću i marketing Zorica Pavlić. No, bude li na tržištu promjene, i HPB najavljuje da će se prilagoditi uvjetima.

- Kamate nikome ne namećemo, niti možemo utjecati na broj korisnika koji će na to pristati. To je jednostavno naša ponuda, koja je kao i u ostalim bankama povezana s likvidnošću i rizicima - objasnila je Z. Pavlić.

Svoju kamatnu stopu smatraju konkurentnom i u Raiffeisen banci. Na njihovih 19 posto mjesečno vlasnik računa koji posudi 2.000 kuna platit će 30 kuna, odnosno 360 kuna godišnje. Neznatno manji iznos platit će i klijenti Bank Austrije čije su godišnje kamate 19 posto. Bank Austria Creditanstalt Croatia d.d. napominje da su kamate u visini zakonskih zateznih kamata. Najniže su od svih kamata one u Varaždinskoj banci, koje iznose 14 posto, što je još uvijek više od europskih najviših kamata. Zatezne kamate za nedopuštena prekoračenja još su i veće; u Varaždinskoj banci 18 posto, u PBZ-u 28 posto, u Raiffeisen banci 22 posto, a u HPB-u čak 33 posto.

Podaci poslovna tajna

Rekordne kamate od 22 posto na dopušteno prekoračenje po tekućem računu drži Zagrebačka banka. Opravdava to izostankom dodatnih instrumenata osiguranja naplate, primjerice jamstava ili hipoteka koje su uobičajene za druge vrste kredita. Njezin će klijent, koji je u "overdraftu" 2.000 kuna cijelu godinu, platiti 400 kuna kamata. Dopušteno prekoračenje odobravaju do visine dvostrukog mjesečnog priljeva, a maksimalan je iznos čak 10.000 kuna.

Jedini su objasnili uzroke tako visoke kamatne stope: vežu ih uz trošak izvora sredstava, rizik povrata, rizik zemlje i uz konkurenciju.

Podatke o godišnjim prihodima od kamata po "overdraftu" banke uglavnom nemaju zabilježene kao poseban prihod. One koje imaju, čuvaju ih kao poslovnu tajnu. No, vlasnici tekućih računa, čini se, spremno plaćaju taj luksuz jer su banke još uvijek milosrdnije od - kamatara.

Valentina Wiesner Mijić

KAKO KAMATE NA "MINUS" OBRAČUNAVAJU U DRUGIM EUROPSKIM ZEMLJAMA

Nigdje više od 17, ni manje od četiri posto

Banke u Njemačkoj, na primjer, razlikuju dvije vrste "odlaska u minus" na tekućem računu, dogovoreni i nedogovoreni. Za dogovoreni odlazak u minus kamate su trenutačno između 9,5 posto i 13,5 posto, a za nedogovoreni između 15 posto i 17 posto. U Belgiji vlasnici tekućih računa prolaze mnogo bolje. Ako vlasnici tekućih računa ulete u "crveno", plaćaju kamate samo četiri do 6,5 posto, što ovisi zapravo o aranžmanu s pojedinom bankom.

Zatezne kamate na račun u "crvenome" iznose u prosjeku 14,5 posto u talijanskim bankama. U pojedinim bankama kreću se od 14,4 do 14,7 posto, ali svaka tri mjeseca banka mijenja kamatnu stopu i o tome, dakako, obavještava pismeno svakog vlasnika računa. Iznos kamata za ulazak u dopušteni minus za vlasnike tekućih računa u austrijskim bankama različit je od banke do banke. Primjerice, Die Erste na "posuđeni" iznos obračunava svojim klijentima 12,75 posto kamata, Raiffeisen 12,5 posto, Bank Austria 12,5 posto, a BAWAG 9,75 posto.

Vlasnici austrijskih tekućih računa čija stalna mjesečna primanja (plaće) uredno sjedaju na njihov bankovni račun imaju mogućnost otići u minus i do trostruke vrijednosti svojih mjesečnih primanja. (td)