REPUBLIKA HRVATSKA

RJEŠENJE

Općinski sud u Zagrebu po sucu Damiru Prišlinu Krbavskom kao predsjedniku vijeća u pravnoj stvari tužitelja VINKA SINDIČIĆA privremeno iz Zagreba, Okružni zatvor, Naletilića 1, zastupanog po odvjetnicima Dinu Korper Žemva i Zdenku Haramiju, odvjetnicima u Zagrebu protiv tuženika DOBROSLAVA PARAGE iz Zagreba, Šenoina 13 zastupanog po pun. Branku Šeriću, odvjetniku u Zagrebu, radi objavljivanja ispravka informacije, dana 01. listopada 1999. izvanraspravno

r i j e š i o j e:

Tužba je povučena.

Obrazloženje

Pred ovim sudom teče parnica između stranaka, navedenih u uvodu ovog rješenja.

Svojim podneskom od 27. 09. 1999. tužitelj je povukao tužbu.

Stoga je valjalo riješiti kao u izreci temeljem čl. 193 ZPP-a.

 

OPĆINSKI SUD U ZAGREBU

dne, 01. listopada 1999.

SUDAC:

Damir Prišlin Krbavski

 

PRAVNA POUKA:

Protiv ovog rješenja dopuštena je žalba u roku od 15 dana od dostave prijepisa istog. Žalba se podnosi ovom sudu u 4 primjerka a o njoj odlučuje Županijski sud u Zagrebu,.

DNA:

 

Za točnost otpravka:

Biserka Čuljak, ovl. službenik