Novi list: 29. 11. 2001.

MINISTARSTVO POMORSTVA I MINISTARSTVO GOSPODARSTVA SUKOBILI MIŠLJENJA O STATUSU NAFTNE LUKE OMIŠALJ

JANAF-u onemogućiti monopol prije privatizacije

Ministarstvo pomorstva ocjenjuje da je od državnog interesa naftnu luku Omišalj staviti pod ingerenciju Lučke uprave Rijeka kako bi se zadržala kontrola nad prometnim pravcem i tarifnom politikom

RIJEKA - Inicijativa Ministarstva pomorstva, prometa i veza oko promjene statusa JANAF-ove naftne luke u Omišlju iz luke posebne namjene u luku otvorenu za javni promet, naišla je na otpor ministarstva gospodarstva, koje ocjenjuje da taj zahvat izravno zadire u interese naftovoda. Naime, suština prijedloga koji zastupa Ministarstvo pomorstva polazi od argumenta da naftna luka Omišalj po definiciji ne može biti luka posebne namjene jer se na tom terminalu, za razliku od naftnih luka INA-e, obavlja klasični prekrcaj nafte bez ikakve industrijske prerade pa se kao takav ni po čemu ne razlikuje od primjerice terminala za rasute terete u Bakru. Kako je naftni terminal u Omišlju iznimno značajan infrastrukturni objekt za ukupno hrvatsko gospodarstvo, u kontekstu najavljene privatizacije JANAF-a Ministarstvo pomorstva ocjenjuje da je od državnog interesa tu naftnu luku staviti pod ingerenciju Lučke uprave Rijeka kako bi se zadržala kontrola nad prometnim pravcem i tarifnom politikom. Proceduralno to bi značilo da JANAF temeljem postojećeg ugovora zadržava pravo prekrcaja nafte, ali putem koncesije za obavljanje lučkih djelatnosti koju im dodjeljuje Lučka uprava Rijeka. Ukoliko bi se postupilo po već upućenom zahtjevu JANAF-a da mu se dodijeli koncesija kao za luku posebne namjene, automatski bi u postupku privatizacije kupac dionica postao i “vlasnik” koncesije s mogućnosti kreiranja vlastite politike cijena lučke manipulacije koristeći monopolnu poziciju.

Ministarstvo pomorstva, kako tumači zamjenik ministra dr. Pavo Komadina, smatra da su svi argumenti na njihovoj strani i da ne stoji primjedba Ministarstva gospodarstva da bi promjena statusa naftne luke automatski umanjila vrijednost JANAF-a ili ugrozila njegovu sadašnju poziciju korisnika te osnovnu funkciju luke kao dijela naftnog transportnog lanca. “I praksa ostalih zemalja Mediterana, kao i naše izravne konkurencije Kopra i Trsta je takva da su prekrcajni naftni terminali sastavni dio luka za javni promet. Apsolutno ne stoji teza da prenamjena statusa luke umanjuje tržišnu vrijednost JANAF-a, jer je luka ionako pomorsko dobro bez mogućnosti stjecanja vlasništva. Osobno ne smatram da je riječ o sukobu dvaju ministarstava, već prije o nerazumijevanju, i uvjeren sam da ćemo pred Vladu izići sa zajedničkim prijedlogom”, ističe Komadina. Ponavlja da je osnovni motiv ove inicijative s njihove strane bila zaštita državnih interesa nad kontrolom prometnog pravca, nadzorom tarifne politike, a time i kontrole ukupnih troškova koji utječu na formiranje cijene naftnih derivata.

Nevenka HORVAT