Vjesnik: 03. 12. 2001.

Haa�ke povlastice

VESNA FABRIS PERUNI�I�

Umirovljeni general biv�e JNA Pavle Strugar - kojemu je Pretresno vije�e Haa�kog suda odobrilo da se brani sa slobode za sudjelovanje u onome �to se u jugoslavenskim medijima eufemisti�ki zove �dubrova�ka vojna kampanja� - vratio se u Podgoricu. Strugar je zahvalio Sudu na �razumijevanju i povjerenju�, posebno zbog bolesti, a branitelj je najavio da bi se novo pojavljivanje njegovog klijenta na Sudu trebalo o�ekivati tek po�etkom 2003. godine!

Strugar je prvi haa�ki optu�enik iz Crne Gore, ali i prvi iz SRJ, koji se dobrovoljno predao Tribunalu. On je bio deveti general u pritvorskoj jedinici u Scheveningenu. �estorica generala koji su prije njega dobrovoljno do�li u Haag su s hrvatske i bo�nja�ke strane, a trojica pritvorenih generala Vojske RS bili su uhi�eni.

Osim Strugara, dosad je jo� samo biv�oj predsjednici Republike Srpske Biljani Plav�i� dopu�teno da se brani sa slobode i za nju jam�i vlada Srbije, ista ona koja smatra da je najve�i dio posla obavila izru�enjem Slobodana Milo�evi�a, a da potom, zajedno s federalnom vla��u, navodno ne uspijeva donijeti ni zakonski akt kojim bi sankcionirala suradnju s Me�unarodnim sudom za ratne zlo�ine.

U me�uvremenu, hrvatska se javnost pita nije li jugoslavenska strana zapravo privilegirana: opra�taju se dugovi, odgovoran za zadarske i mostarske opsade i potpredsjednik srbijanske vlade Mom�ilo Peri�i� neukusno se poigrava mogu�no��u da ode u Haag, Mladi�a usred Beograda �uva Vojska Jugoslavije, �ljivan�anin je mo�da umirovljen, a mo�da je to tajna, ba� kao i ostali podaci iz vojnih arhiva koje predsjednik SRJ Vojislav Ko�tunica ne �eli otvoriti haa�kim istra�iteljima.

Za Ko�tunicu je Haag �na rubu propasti� i treba ga iskoristiti u onome �to zadovoljava srpske potrebe, za premijera Zorana �in�i�a suradnja je neizbje�na samo zbog financijskih interesa. Ni jedan u viziji nema pravdu i pravi�nost, �rtve i sudsku osudu zlo�ina, a kamoli ozdravljenje nacije.