Ve�ernji list: 31. 12. 2001. i 01. 01. 2002.

OD 1. SIJE�NJA 2002.

40.000 djece gubi pravo na doplatak

Pravo na doplatak ostvaruje se od dana podno�enja zahtjeva

Novi Zakon o doplatku za djecu stupa na snagu 1. sije�nja, a prora�uni pokazuju da �e njegovom primjenom oko 40.000 djece izgubiti pravo na doplatak. Umjesto dosada�njih 600.000, naime, doplatak �e primati oko 561.000 djece.

Za sve koji misle da �e imati pravo na doplatak u ovom je trenutku najbitnije da Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje �to prije podnesu zahtjev. Naime, iako se od 1. o�ujka podnose dokazi o ukupnom dohotku ku�anstva ostvarenom u prethodnoj godini, pravo na doplatak pripada od dana podno�enja zahtjeva.

U ovoj godini o doplatku za djecu mogu razmi�ljati hrvatski dr�avljani s neprekidnim prebivali�tem u Republici Hrvatskoj najmanje tri godine prije podno�enja zahtjeva. Pravo na doplatak stje�e se ako ukupni dohodak obitelji po �lanu ku�anstva mjese�no ne prelazi 40 posto prora�unske osnovice (ona se utvr�uje posebnim propisom). Uz pretpostavku da prora�unska osnovica iznosi 3326 kuna, pravo na doplatak imala bi obitelj �iji ukupni mjese�ni prihodi ne prelaze 1330,40 kuna po �lanu obitelji.

Zakon i dalje poznaje ni�i i vi�i imovinski cenzus, prema kojemu se odre�uje ni�i ili vi�i iznos dje�jeg doplatka. Ako ukupan dohodak po �lanu ku�anstva mjese�no ne prelazi 20 posto prora�unske osnovice, korisniku pripada doplatak za djecu u visini devet posto prora�unske osnovice po djetetu. U slu�aju spomenute pretpostavljene prora�unske osnovice, taj bi iznos bio 299,34 kune po djetetu.

Ako ukupan dohodak po �lanu ku�anstva korisnika mjese�no iznosi izme�u 20 i 40 posto prora�unske osnovice, korisniku pripada doplatak za djecu u visini pet posto prora�unske osnovice po djetetu, odnosno u na�em pretpostavljenom slu�aju 166,30 kuna po djetetu.

Bitna je novost Zakona smanjenje �ivotne dobi djece koja mogu primati doplatak. Sada je to 15 godina �ivota, odnosno do zavr�etka redovitog srednjeg obrazovanja (studenti vi�e nemaju pravo na dje�ji doplatak). Ukida se dodatak na iznos doplatka za djecu za tre�e i svako sljede�e dijete.

Novi Zakon o doplatku za djecu pove�ava 15, odnosno 25 posto dosada�nji dodatak za djecu s jednim roditeljem, odnosno bez oba roditelja. Nema vi�e ni najvi�e svote dje�jeg doplatka za svu djecu prema posebnim propisima Zakona o braniteljima, te za djecu poginulih i HRVI. Zakon vrijedi jednako za svu djecu, odnosno obitelji.

V. �iranovi�