Slobodna Dalmacija: 29. 05. 2006.

USKLAĐIVANJE - ZAKON O POREZU NA DOBIT PREMA PRAVILIMA EU-a

Brišu se olakšice za novozaposlene

Loša je vijest da nestaje niz povlastica za poduzetnike, a dobra da će ih zamijeniti druge, kreirane u skladu s propisima Europske unije

Premda će se iz Zakona o porezu na dobit izbrisati niz olakšica za poduzetnike, to ne bi trebalo značiti da će ostati bez njih, tvrde u Vladi, budući da će osnovicu za obračunavanje poreza na dobit moći i dalje smanjivati za svotu poticaja prema posebnim propisima bez navođenja njihove svrhe u Zakonu o porezu na dobit.

Potpore će i dalje postojati, a do prvoga dana iduće godine, kada starta novi zakon bez sadašnjih olakšica, nadležna bi ministarstva, u skladu s pravilima Europske unije, trebala regulirati potpore posebnim propisima. Olakšice i oslobođenja će se, radi transparentnosti, uskladiti sa zakonom i Uredbom o državnim potporama, a Vlada objašnjava da će njihovo reguliranje preseliti u ministarstva nadležna za upravljanje državnim potporama za istraživanje i razvoj, poticanje ulaganja, zapošljavanje i usavršavanje, koja će propisati mjere poticanja posebnim programima.

To znači da će opstati mjere poticaja i u obliku poreznih oslobođenja ili olakšica, osobito zato što se u Europskoj uniji uređuju samo okviri i granice u sklopu kojih države članice određuju svoje državne potpore.

Sanja STAPIĆ

Dogodine nema ih više

- umanjenje porezne osnovice za svotu plaća i doprinosa na plaću novih zaposlenika;

- umanjenje porezne osnovice za troškove za istraživanje i razvoj;

- smanjenje osnovice za svotu troškova za školovanje i stručno usavršavanje zaposlenika;

- oslobođenje plaćanja poreza za porezne obveznike koji obavljaju istraživačko—razvojnu djelatnost;

- povlastice za poticanje ulaganja;

- poticaj poduzetnicima osnovanim u svrhu profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom.