Ivan Tadić 44700900007 
 
(IME I PREZIME KANDIDATA I OIB) 
 
                            IZJAVA 
        O VISINI I IZVORU VLASTITIH SREDSTAVA 
 
 
1. 
U predizbornoj kampanji za Izbore -NAČELNIKA – OPĆINSKO VIJEĆE 
 
U skladu sa odredbama članka 13. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe kandidat za načelnika 
 
                 IVAN TADIĆ OIB: 44700900007 
                      Daje slijedeću 
 
                            IZJAVU 
           O VISINI I IZVORU VLASTITIH SREDSTAVA 
 
1. U predizbornoj kampanji za izbore -Načelnika – Općinsko vjeće namjeravam utrošiti 5.000.00 kuna vlastitih sredstava na troškove izborne promidžbe 
 
2. Sredstva iz točke 1. ove izjave isključivo su moja ušteđevina po osnovi ostvarenih prihoda od osobnog dohotka. Sredstva za izbornu promidžbu u iznosu iz točke 1. ove izjave uplatit ću na poseban račun za finaciranje izborne promidžbe: IBAN HR4023600003117317459 (otvoren kod Zagrebačke banke).
 
3. Ova izjava će biti objavljena na www.hsp1861.hr/ 
 
U Otoku 8.5.2017.g. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nikša Bezmalinović 64052269069

(IME I PREZIME KANDIDATA I OIB)

 

IZJAVA

O VISINI I IZVORU VLASTITIH SREDSTAVA

 

1. U predizbornoj kampanji za Izbore - NAČELNIKA

U skladu s odredbama članka 13. Zakona o finaciranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe(''Narodne novine'', broj 24/11, 61/11, 27/13, 48/13 i 96/16) kandidat za načelnika

 

    NIKŠA BEZMALINOVIĆ OIB: 64052269069

                 Daje slijedeću

 

                      IZJAVU

O VISINI I IZVORU VLASTITIH SREDSTAVA

 

1. U predizbornoj kampanji za izbore - Načelnika

namjeravam utrošiti 1.000.00 kuna vlastitih sredstava na troškove izborne promidžbe.

 

2. Sredstva iz točke 1. ove izjave isključivo su moja ušteđevina po osnovi ostvarenih prihoda od osobnog dohotka. Sredstva za izbornu promidžbu u iznosu iz točke 1. ove izjave uplatit ću na poseban račun IBAN HR7423600003510083330 otvoren kod Zagrebačke banke.

 

3. Ova izjava de biti objavljena na http://www.hsp1861.hr/

 

Nerežišda 8.5.2017.